PATRIMONIO CULTURAL AUTORIZA A LA REGENERACIÓN DEL PASEO DE LA FRENTE MARÍTIMA DE LA VILLA DE BOUZAS

|

  • A Dirección Xeral informa favorablemente á reconstrución do paseo, cuxa intervención comprende o tramo entre a praia do Adro e a estrada VG-20
  •  O departamento autonómico autoriza así a actuación proposta polo Concello dous meses despois de recibila, aínda que establece algunhas condicións a ter en conta


A Dirección Xeral de Patrimonio Cultural vén de informar favorablemente á rexeneración do Paseo da fronte marítima da vila de Bouzas, dous meses despois de recibir a documentación e solicitude por parte do Concello de Vigo.

Deste modo, entende que a proposta de rexeneración e reforma do paseo, entre a praia do Adro e a estrada VG-20, son compatibles coa protección do patrimonio.

En todo caso, atendendo ao expediente os técnicos de Patrimonio Cultural da Xunta establecen unha serie de condicionantes a ter en conta. Así, e posto que as actuacións recollidas no proxecto de rexeneración levan aparellados movementos de terra, considera necesario realizar un control arqueolóxico, cuxo proxecto deberá remitirse para a súa autorización por parte deste departamento.

Tamén apunta a que deberá procurarse un tratamento homoxéneo en toda a intervención. Apunta así a un mobiliario de deseño discreto, con materiais e cores que se integren co resto da contorna, dispoñendo preferentemente de elementos de granito e madeira. No caso dos elementos metálicos especifica que se eviten os cores rechamantes ou brillantes.

Xa por último, recolle que se deberá coidar o acabado e cor das novas instalacións, así como a renovación das existentes. Deste modo, apunta a tampas de fundición dúctil no caso das arquetas ou revestidas co mesmo pavimento da área. En ningún suposto poderán utilizarse materiais plásticos ou con acabados brillantes ou metalizados.

Comentarios